Program & Artists

Li Huanzhi 李焕之 Spring Festival Overture 《春节序曲》
Ye Xiaogang 叶小纲 From Cantonese Suite 《广东音乐组曲》
Chang Shiuan 张玹 Diu Diu Diu Diu Dang for orchestra《丟丟丟丟铜仔》 U.S. PREMIERE
Hao Weiya 郝维亚 Blooming in the Spring concerto for dizi and orchestra 《陌上花开》 U.S. PREMIERE
Wang Jianmin 王建民 Erhu Rhapsody No. 6 第六二胡狂想曲 U.S. PREMIERE
Xinyan Li 李昕艳 The Magic Land suona concerto 《神奇的土地》 WORLD PREMIERE
Wang Danhong 王丹红 Joyful Songs of Mountains and Waters 《山水欢歌》 U.S. PREMIERE

Jindong Cai conductor
Feng Tianshi dizi
Zhang Haiyue erhu
Guo Yazhi suona

Tickets

$25–$100